Rozruch za pomocą przełącznika gwiazda – trójkąt

 

     Przełącznik gwiazda-trójkąt może być używany do rozruchu tylko takich silni­ków indukcyjnych, które mają wyprowadzone na tabliczkę zaciskową sześć koń­cówek uzwojenia stojana. Napięcie sieci zasilającej powinno być równe napięciu znamionowemu uzwojenia stojana połączonemu w trójkąt.

Silnik załącza się do sieci przy ustawieniu przełącznika „rozruch" w takim położeniu, przy którym uzwojenie stojana jest połączone w gwiazdę (rys. a). Wirnik silnika zaczyna wirować. W chwili, gdy ustali się prędkość obrotowa wir­nika, przełącznik należy przełączyć w położenie, przy którym uzwojenie stojana zostanie połączone w trójkąt. Zmiany momentu oraz prądu pobieranego przez silnik z sieci w czasie takiego rozruchu przedstawiono na (rys. b.)

     Przy połączeniu w gwiazdę i właściwym doborze silnika, napięcie każdej fazy uzwojenia stojana jest -krotnie mniejsze niż napięcie znamionowe. Prąd pobierany w tym stanie z sieci jest wiec w przybliżeniu 3-krotnie mniejszy niż prąd, jaki płynąłby w przypadku połączenia w trójkąt. Moment rozruchowy jest rów­nież w przybliżeniu 3-krotnie mniejszy niż moment powstający przy połączeniu w trójkąt. Z tego względu ten sposób rozruchu stosuje się tylko do rozruchów lekkich (silnik obciążony niewielkim momentem hamującym).

 

 

 

     Rozruch silnika indukcyjnego za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt: a) schemat układu połączeń, b) zależność momentów M i prądów I od prędkości.

 

    Prądy i napięcia dla połączenia uzwojeń w gwiazdę i trójkąt:

 

Przy połączeniu uzwojeń stojana w gwiazdę, na każdym z nich będzie występować napięcie UY, przy czym zgodnie z zależnościami w układach trójfazowych: