Bibliografia załącznikowa

Materiały pomocnicze dla uczniów opracowane we współpracy z Warmińsko – Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Giżycku

Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej
Opis bibliograficzny książki i jej fragmentu
Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma
Opis bibliograficzny innych dokumentów

Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

Bibliografia przedmiotowa – pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach.

Bibliografia podmiotowa – wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, film i inne. Na przykład przy temacie Motyw tańca śmierci w literaturze, literaturą podmiotu będzie Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią, natomiast przykładową literaturą przedmiotu Słownik mitów i symboli Władysława Kopalińskiego.

 

Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej:

 • Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.
 • Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej (lub ewentualnie w kolejności cytowania w tekście) i kolejno ponumerowane.
 • W opisie autora należy pominąć informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof., dr, doc., mgr, ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem itd.
 • Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami.
 • Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu.
  Jeśli autorów jest więcej niż trzech, po tytule podajemy dane pierwszej osoby (lub podkreślonej przez wydawcę).
 • Zbyt długi tytuł można skracać. Wyrazy pominięte należy zaznaczyć wielokropkiem : „(…)„
 • Jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!
 • Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy!
 • Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5. popr. uzup. zmien. skr. rozsz. przejrz.
 • Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy.
 • Trzeba podać rok (datę) wydania i numer ISBN!! – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki – 10-cyfrowy (w najnowszych książkach 13-cyfrowy) symbol zawierający zakodowane informacje o książce.
  Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. W książkach nie posiadających numeru ISBN ten element opisu pomijamy.
 • Znaki przestankowe ; : . , – / ( ) należy stosować konsekwentnie!!! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

 


Opis bibliograficzny książki

Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

Obowiązkowe elementy opisu:

 Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN

 Przykłady:

Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 14. 2001. ISBN 83-01-11069-4

 Wysokińska Zofia, Witkowska Janina: Integracja europejska: rozwój rynków. Wyd. 2 zmien. i uzup. 2002. ISBN 83-01-13595-6

 Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Ireneusz Ihnatowicz (i in.). Wyd. 3 popr. 1996. ISBN 83-05-12846-6
(w przypadku więcej niż 3 autorów)

 Pisarze świata: słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zm. i rozsz. 1998. ISBN 83-01-12776-7
(w przypadku prac zbiorowych) 

 

Opis bibliograficzny rozdziału książki

Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN. Tytuł rozdziału, numery stron

 Przykłady:

 Kochanowski Jan: Fraszki. Wyd. 3 przejrz. 1998. ISBN 83-85904-38-7. Do gór i lasów, s. 113-114

 Łuczak Maciej: Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie. 2002. ISBN 83-7337-189-3. I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35

  

Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej

Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału.  W: Tytuł pracy zbiorowej. Rok wydania. ISBN, numery stron

 Przykłady:

Olejniczak Józef: Poeta dziewięćdziesięcioletni – Czesław Miłosz. W: Literatura polska 1990-2000. T.1. Pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. 2002. ISBN 83-7220-577-9, s. 61-78

Bajka Zbigniew: Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. Wyd. 2. 2000. ISBN 83-86957-01-8, s. 83-102

Drawicz Andrzej: Wstęp. W: Bułhakow Michaił: Mistrz i Małgorzata. Wyd.15. 1990. ISBN 83-73199-00-4, s. V – LXXXIV

Drugi opis stworzenia człowieka. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wyd. 3 popr. 1980. ISBN 83-7015-047-0, s. 25 [Rdz 2, 4b-7]

Paweł (św.): Hymn o miłości. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wyd. 3 popr. 1980. ISBN 83-7015-047-0, s. 1302 [1 Kor 13, 1-13]

 


Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma

Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” Rok, numer czasopisma, strony

 Przykłady:

Cieśliński Piotr: Ostatni lot Columbii. „Wiedza i Życie” 2003, nr 3, s. 12 -17

 Wędzik Zofia: Kawa czy herbata? „Nowa Szkoła” 2004, nr 1, s. 25-27

 

Opis bibliograficzny recenzji czasopisma

Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora książki recenzowanej: Tytuł książki. Rec. Nazwisko i imię recenzenta: Tytuł recenzji. „Tytuł czasopisma” Rok, nr, strony

 Przykłady:

 Lebert Norbert, Lebert Stephan: Noszę jego nazwisko: rozmowy z dziećmi przywódców Trzeciej Rzeszy. Rec. Piotr M. Majewski: Dzieci nazistów. „Mówią Wieki” 2005, nr 2, s. 59

 Lepianka Maciej: i w następnym dniu. Rec. Krzysztof Lipka: Granica realizmu i fantazji. „Nowe Książki” 1997, nr 7, s.48

  

Opis bibliograficzny wywiadu

Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię osoby z którą przeprowadzono wywiad: Tytuł wywiadu. Rozmowę przepr. Imię i Nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. „Tytuł czasopisma” rok, numer, strony

 Przykłady:

 Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozmowę przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004, nr 3, s. 58- 59

 Kieślowski Krzysztof: Ciągle poszukuję. Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn. „Polityka 1992, nr 50, s.12

  

 


Opis bibliograficzny innych dokumentów

 Dokument elektroniczny:

 • może przypominać publikację drukowaną (wydawnictwo zwarte, wydawnictwo ciągłe, artykuł lub rozdział),
 • może przyjmować postać (typ nośnika) programu komputerowego, bazy danych, plików, rekordów (dostępnych w trybie online, na płycie CD-ROM, dyskietce) oraz nowych rodzajów dokumentów nie mających odpowiedników drukowanych: grupy i listy dyskusyjne, bazy danych, strony www,
 • cechy fizyczne właściwe publikacjom nie zawsze występują
  w publikacjach elektronicznych (tomy, zeszyty, strony),
 • źródłem danych jest ekran, dokumentacja towarzysząca, opakowanie. 

Obowiązkowe elementy opisu bibliograficznego dokumentu elektronicznego oraz kolejność ich prezentacji:

Autor
Tytuł
(w formie występującej w źródle)
Typ nośnika podany w nawiasie kwadratowym, np. [online], [CD-ROM], [taśma magnetyczna], [dyskietka].
Wydanie (wersja)
Miejsce wydania
Wydawca
Data wydania
Data aktualizacji/nowelizacji
Data dostępu
  podana w nawiasie kwadratowym tylko dla dokumentów dostępnych online)
Warunki dostępu (tylko dla dokumentów dostępnych online)
Numer znormalizowany (ISBN lub ISSN) 

 

Opis bibliograficzny strony internetowej

Autor. Tytuł pracy [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu

 Przykłady:

Historia Starego Teatru (17 X 1781 – 30 VI 2003) [online]. Kraków: Stary Teatr [dostęp 23 lutego 2005]. Dostępny w Internecie:  <http://www.stary-teatr.Krakow.pl/ramki7.htm>

Szulczewski Grzegorz: Etyczna ekonomia w ujęciu Petera Koslowskiego [online]. [dostęp: 13 lutego 2004]. Dostępny w Internecie: <http://www.cebi.win.pl/texty/etycznaekonomia.doc>

Akademia Pedagogiczna (Kraków). Wirtualna historia książek i bibliotek [online]. Ostatnia aktualizacja 29.10.2002. [dostęp: 13 lutego 2004]. Dostępny w Internecie: <http://www.ap.krakow.pl/whk>

Maria: Opis bibliograficzny. W: Biblioteka w Szkole. Forum Ogólne. [online]. [dostęp 6 kwietnia 2008]. Dostępny w Internecie.
(forum internetowe)

Kreyser, R.: Pałac Krasińskich [fotogr. kolor] W: Kreyser: Pałac Krasińskich „Puls Warszawy” [online]. 1998 nr 10 [dostęp: 12 sierpnia 2005]. Dostępny w Internecie: <http://pl.wikipedia.org>
(fotografia online)

 

Opis bibliograficzny filmu

Tytuł filmu [Określenie dokumentu]. Odpowiedzialność główna. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Typ nośnika

 

Przykłady:

Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Vision Film, 2000. 1 kas. VHS

Ogniem i mieczem [Film]. Reż. Jerzy Hoffman. Warszawa: Zodiak, 1999. 1 płyta DVD

 

 

Opis bibliograficzny dokumentu dźwiękowego

Odpowiedzialność główna: Tytuł dokumentu [Określenie dokumentu]. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Typ nośnika

Przykłady:
Bach Jan Sebastian: Brandenburg Contertos [Dokument dźwiękowy]. Warszawa: Pomaton EMO, 1999. 1 płyta CD

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria: Wiersze [Dokument dźwiękowy]. Warszawa: Polskie Nagrania, 1988. Taśma magnet.

Chopin Fryderyk: Etiuda c-moll "Rewolucyjna". W: Chopin: Utwory fortepianowe [Dokument dźwiękowy]. Point Classics AG, 1997. 1 płyta CD
(jeden utwór muzyczny z płyty)

 

 

Opis bibliograficzny programu telewizyjnego

Przykład:
Torbicka Grażyna: Kocham kino [program telewizyjny]. Warszawa: TVP2, [wyemitowano 18 listopada 2008, o 19.35]

 

 

Opis bibliograficzny programu radiowego

Przykład:
Nowak Katarzyna, Szwedowska Joanna: Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata [program radiowy]. Warszawa: Polskie Radio Dwójka, [nadano 18 listopada 2008, o 11.45]

 

 

Opis bibliograficzny reklamy

Przykłady:
Szczęście maluje się na twarzy. Truskawkowy żel myjący do twarzy… [reklama prasowa]. „Filipinka” 2004, nr 9, s. 5

A świstak siedzi i zawija je w te sreberka [reklama telewizyjna]. Warszawa: TVP, 2005

Reklama mleka [dokument dźwiękowy]. Kraków: Radio RMF FM, 2007

 

Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu (rzeźby, dzieła architektury)


Obowiązują takie zasady jak przy opisie rozdziału z książek

Przykład:

Vermer Johannes: Pracownia artysty [il.]. W: Rynck Patrick de: Jak czytać malarstwo. 2005. ISBN 83-242-0467-9, s. 327

Caravaggio: Nawrócenie św. Pawła [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. 1986. ISBN 83-04-01811-X, nr il. XXXIII

 

Opis bibliograficzny map, planów

Tytuł. Skala. [Wydanie jeżeli kolejne]. Rok wydania

Przykład:
Giżycko i okolice: mapa turystyczna. Skala 1: 15000.1994

 

Opis bibliograficzny listu e-mail


Autor komunikatu. Temat: Tytuł komunikatu. [typ nośnika]. Do: Odbiorca. Data wysłania wiadomości [data dostępu]. Uwagi

Przykład:
Janowska Maria. Temat: Opis dokumentu elektronicznego [online]. Do: Aniela Piotrowicz. 14 lipca 1999; 08:57:11 [cytowany 1 października 1999; 16:03]. Korespondencja osobista.

Matecka  Maria: Temat: Kwerenda [online]. Do: Zofia Wilman. 12 czerwca 2000; 12:55 [cytowany 30 września 2000; 15:10]. Korespondencja osobista

Wielgus-Walczak Jadwiga : Re: [Konfrencja] Fotografowanie w bibliotekach. Do: Bożena Michalska. 14 Nov 2003; 11:11:51 [cytowany 20 grudnia 2003]. Korespondencja osobista.