Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020

do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych (technikum 4-letnie) oraz szkół ponadpodstawowych (technikum 5-letnie)

 

L.p.

Rodzaj czynności

Szkoły, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września (§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20a i art. 20f UoSO*)

6 maja 2019r. (poniedziałek) – 14 czerwca 2019r. (piątek)

17 lipca 2019r. (środa) – 6 sierpnia 2019r. (wtorek)

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz o   zaświadczenie    o   wynikach   egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty

21 czerwca 2019r. (piątek) – 25 czerwca 2019r. (wtorek)

Świadectwo składane razem z wnioskiem (pkt 1)

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków   o   przyjęcie    do    szkoły  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata  warunków lub   kryteriów   branych   pod    uwagę   w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 UoSO*)

do 1 lipca 2019r. (poniedziałek)

do 20 sierpnia 2019r. (wtorek)

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 2 lipca 2019r. (wtorek)

do 21 sierpnia 2019r. (środa)

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole – w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły (art. 20f ust. 1 pkt 2 UoSO*)

do 4 lipca 2019r. (czwartek)

do 23 sierpnia 2019r. (piątek)

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata – albo kandydata pełnoletniego – woli przyjęcia w postaci:

  • przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 10 lipca 2019r. (środa)

do 28 sierpnia 2019r. (środa)

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i  kandydatów  nieprzyjętych do szkoły (art. 20zc ust. 3 UoSO*)  z uwzględnieniem art. 20zc ust. 6-9 UoSO*

11 lipca 2019r. (czwartek)

29 sierpnia 2019r. (czwartek)

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 12 lipca 2019r. (piątek) – do godz. 12.00

do 30 sierpnia 2019r. (piątek) – do godz. 12.00

* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169) w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r.