Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (technikum 5-letnie)

 

L.p.

Rodzaj czynności

Szkoły, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września (§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20a i art. 20f UoSO*)

11 maja 2020 r. (poniedziałek) – 23 czerwca 2020 r. do godziny 15.00 (wtorek)

22 lipca 2020 r. (środa) – 27 lipca 2020 r. do godziny 15.00 (poniedziałek)

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

26 czerwca 2020 r. (piątek) – 30 czerwca 2020 r. do godziny 15.00 (wtorek)

Świadectwo składane razem z wnioskiem (pkt 1)

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków   o   przyjęcie    do    szkoły  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata  warunków lub   kryteriów   branych   pod    uwagę   w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 UoSO*)

do 24 czerwca 2020 r. (środa)

do 29 lipca 2020 r. (środa)

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 13 lipca 2020 r. (poniedziałek)

do 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole – w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły (art. 20f ust. 1 pkt 2 UoSO*)

11 maja 2020 r. (poniedziałek) – 14 lipca 2020 r. (wtorek)

22 lipca 2020 r. (środa) – 18 sierpnia 2020 r. (wtorek)

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata – albo kandydata pełnoletniego – woli przyjęcia w postaci:

  • przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń (art. 134 ust.1 pkt. 3-6 UPO1 ).

13 lipca 2020 r. (poniedziałek) – 20 lipca 2020 r. do godziny 15.00 (poniedziałek)

17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) – 21 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00 (piątek)

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i  kandydatów  nieprzyjętych do szkoły (art. 20zc ust. 3 UoSO*)  z uwzględnieniem art. 20zc ust. 6-9 UoSO*

21 lipca 2020 r. do godziny 14.00 (wtorek)

24 sierpnia 2020 r. do godziny 14.00 (poniedziałek)

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach (za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego od dnia 6 lipca 2020 r., na stronie www.ko.olsztyn.pl w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja).

21 lipca 2020 r. do godziny 15.00 (wtorek)

24 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00 (poniedziałek)

* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169) w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r.

Pełna treść załącznika do Zarządzenia nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.