Technik informatyk 351203

Podział godzin na przedmioty
klasa 1
klasa 2

Podstawa programowa

Absolwent/Absolwentka szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien/powinna być przygotowany/przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 2. wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
 3. projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 4. programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 5. projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Kształcenie w zawodzie technik informatyk odbywa się w dwóch kwalifikacjach:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Uczeń/Uczennica:

 1. stosuje podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i elektroniki;
 2. rozróżnia podstawowe elementy elektroniczne;
 3. wymienia funkcje i wyjaśnia zasady działania urządzeń techniki komputerowej;
 4. posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej;
 5. dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
 6. montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów;
 7. modernizuje komputery osobiste oraz serwery;
 8. instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe;
 9. wykonuje konfigurację po instalacji systemu komputerowego;
 10. instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urządzeń;
 11. przygotowuje do pracy urządzenia mobilne;
 12. sporządza specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
 13. rozpoznaje rodzaje licencji i oprogramowania komputerowego;
 14. stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;
 15. stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.
 1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej

Uczeń/Uczennica:

 1. rozpoznaje topologie sieci komputerowych;
 2. interpretuje projekty sieci komputerowych;
 3. rozpoznaje i stosuje normy dotyczące medium sieciowego;
 4. rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
 5. dobiera elementy lokalnej sieci komputerowej, uwzględniając określone warunki techniczne;
 6. dobiera przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych;
 7. montuje okablowanie sieciowe;
 8. wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
 9. monitoruje sieć bezprzewodową;
 10. stosuje adresację protokołu Internetowego (IP);
 11. stosuje podział sieci na podsieci;
 12. wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
 13. modernizuje lokalną sieć komputerową;
 14. określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
 15. podłącza sieć lokalną do Internetu;
 16. rozpoznaje i stosuje podstawowe protokoły routingu.
 1. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

Uczeń/Uczennica:

 1. określa funkcje, opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych i sieciowych;
 2. przygotowuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy;
 3. instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
 4. konfiguruje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego;
 5. przygotowuje urządzenia sieciowe do pracy;
 6. dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
 7. wykonuje konserwację urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu komputerowego;
 8. monitoruje pracę urządzeń lokalnej sieci komputerowej;
 9. stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 10. konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej;
 11. konfiguruje sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej;
 12. konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
 13. konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;
 14. tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych.
 1. Naprawa urządzeń techniki komputerowej

Uczeń/Uczennica:

 1. posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
 2. tworzy i przywraca kopie danych;
 3. identyfikuje błędy urządzeń techniki komputerowej;
 4. lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej;
 5. dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej;
 6. odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej;
 7. formułuje wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej;
 8. sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.
 1. Administrowanie systemami operacyjnymi

Uczeń/Uczennica:

 1. konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego według zaleceń klienta;
 2. konfiguruje interfejsy sieciowe;
 3. stosuje polecenia systemów operacyjnych;
 4. stosuje zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
 5. udostępnia zasoby lokalnie i sieciowo;
 6. przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
 7. konfiguruje usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego;
 8. zarządza funkcjami profili użytkowników;
 9. zarządza kontami i grupami użytkowników;
 10. zarządza zasadami grup;
 11. konfiguruje role katalogowe lokalnej sieci;
 12. zarządza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi;
 13. rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
 14. monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
 15. podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu z poziomu systemu operacyjnego;
 16. lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów operacyjnych.

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

 1. Programowanie aplikacji

Uczeń/Uczennica:

 1. stosuje podstawy algorytmiki;
 2. stosuje zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów;
 3. stosuje podstawowe zasady programowania;
 4. wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor i kompilator;
 5. korzysta z wbudowanych typów danych;
 6. tworzy własne typy danych;
 7. stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
 8. tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
 9. kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
 10. stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;
 11. testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
 12. dokumentuje tworzoną aplikację.
 1. Tworzenie i administrowanie bazami danych

Uczeń/Uczennica:

 1. posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych;
 2. projektuje relacyjne bazy danych;
 3. stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych;
 4. korzysta z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytań;
 5. posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
 6. tworzy strukturę tabel i powiązań między nimi;
 7. importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;
 8. tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
 9. modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
 10. zarządza systemem bazy danych;
 11. pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
 12. tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii;
 13. kontroluje spójność baz danych;
 14. dokonuje naprawy baz danych.
 1. Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Uczeń/Uczennica:

 1. tworzy projekt graficzny i strukturę witryny internetowej;
 2. wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
 3. identyfikuje systemy zarządzania treścią;
 4. stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG;
 5. posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
 6. posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);
 7. stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych;
 8. stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych;
 9. stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
 10. stosuje reguły walidacji stron internetowych;
 11. testuje i publikuje witryny internetowe;
 12. zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie.