Warunki rekrutacji do szkoły w roku szkolnym 2024 / 2025

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) w zakresie uregulowanym w art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r., poz. 900 ze zm.) – Rozdział 6. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek;

3. Zarządzenie Nr 3 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych;

Kryteria przyjęcia

1)  O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej mogą się ubiegać absolwenci/absolwentki szkoły podstawowej, którzy/które:

            a)  posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

            b) w przypadku kandydatów/kandydatek do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów/kandydatek do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów/uczennic tych szkół, studentów/studentek i uczestników/uczestniczek studiów doktoranckich.

2)   O przyjęciu ucznia/uczennicy do klasy pierwszej będzie decydować suma punktów uzyskanych przez kandydata/kandydatkę z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

3)  Ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej będą przeliczane na punkty oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, jak również za szczególne osiągnięcia kandydata/kandydatki wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

4)  Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji w zależności od wybranego oddziału/ rozszerzonego bloku kształcenia:

KLASA

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

wszystkie

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka

5) Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie po 35 pkt. Wyniki przedstawione w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30 – maksymalnie można uzyskać 30 pkt.

  • Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200 punktów, w tym:
    1. liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 100 punktów,
    2. liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech zajęć edukacyjnych – języka polskiego matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 100 punktów.

Sposób przeliczania punktów

  1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej przyjmuje się następującą liczbę punktów:

a punkty za oceny z czterech przedmiotów  – razem 72 punkty

OCENA

SUMA PUNKTÓW

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

b  punkty za szczególne osiągnięcia – razem maksymalnie 28 punktów

– za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.;
– punkty uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursami – maksymalnie 18 pkt.;
– za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej szczególnie w formie wolontariatu – 3 pkt.

  1. Egzamin ósmoklasisty

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty uczniowie/uczennice otrzymają wyniki w procentach (na punkty przeliczamy je mnożąc wynik procentowy przez 0,35):
1. z języka polskiego (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie)
2. z matematyki (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie)
3. z języka obcego (100 procent x 0,30 = 30 punktów maksymalnie)

Maksymalnie można otrzymać 100 punktów

  1. Laureat/laureatka lub finalista/finalistka ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat/laureatka konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności (uzyskują sumę punktów 200) jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku kandydatów/kandydatek do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

Kryteria dodatkowe

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów/kandydatki z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

– wielodzietność rodziny kandydata/kandydatki

– niepełnosprawność kandydata/kandydatki

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata/kandydatki

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata/kandydatki

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata/kandydatki

– samotne wychowanie kandydata/kandydatki w rodzinie

– objęcie kandydata/kandydatki pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.