Warunki rekrutacji do szkoły w roku szkolnym 2019 / 2020

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) w zakresie uregulowanym w art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) – Rozdział 6. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek;

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586);

4. Zarządzenie Nr 4 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych;

5. Zarządzenie nr 15 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia.

Kryteria przyjęcia

1)  O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej mogą się ubiegać absolwenci/absolwentki gimnazjum/szkoły podstawowej, którzy/które:

            a)  posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej;

            b) w przypadku kandydatów/kandydatek do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów/kandydatek do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów/uczennic tych szkół, studentów/studentek i uczestników/uczestniczek studiów doktoranckich.

2)   O przyjęciu ucznia/uczennicy do klasy pierwszej będzie decydować suma punktów uzyskanych przez kandydata/kandydatkę z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/szkole podstawowej oraz ze świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.

3)  Ze świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej będą przeliczane na punkty oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, jak również za szczególne osiągnięcia kandydata/kandydatki wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.

4)  Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji w zależności od wybranego oddziału/ rozszerzonego bloku kształcenia:

KLASA

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

wszystkie

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka

 1. Osiągnięcia kandydata/kandydatki wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.

a) ukończenie gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem

  b) szczególne osiągnięcia kandydata/kandydatki wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej:

–  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata/laureatki lub finalisty/finalistki ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata/laureatki konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;

–  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Wykaz zawodów  wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum określone zostały w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 roku (strona www.ko.olsztyn.pl zakładka Szkoły i Placówki/Rekrutacja )

 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200 punktów, w tym:

   

   

  1. liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/szkole podstawowej – 100 punktów,
  2. liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z czterech zajęć edukacyjnych – języka polskiego matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej – 100 punktów.

Sposób przeliczania punktów

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej przyjmuje się następującą liczbę punktów:

a punkty za oceny z czterech przedmiotów  – razem 72 punkty

OCENA

SUMA PUNKTÓW

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

b  punkty za szczególne osiągnięcia – razem maksymalnie 28 punktów

 • Uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem  – 7 punktów
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty/finalistki konkursu przedmiotowego – 10 pkt;
 2. tytułu laureata/laureatki konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt;
 3. tytułu finalisty/finalistki konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty/finalistki konkursu przedmiotowego – 10 pkt;
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata/laureatki konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt;
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty/finalistki konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
 4. tytułu finalisty/finalistki konkursu przedmiotowego – 7 pkt;
 5. tytułu laureata/laureatki konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;
 6. tytułu finalisty/finalistki konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/w, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  a)        międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt;

b)        krajowym – przyznaje się 3 pkt;

c)        wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt;

d)        powiatowym – przyznaje się 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat/kandydatka ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia/uczennicy w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18 punktów.

 • aktywność kandydata/kandydatki na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 pkt.
 1. Egzamin gimnazjalny/egzamin ósmoklasisy

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w  procentach z:

 1. Języka polskiego;
 2. Historii i wiedzy o społeczeństwie;
 3. Matematyki;
 4. Przedmiotów przyrodniczych
 5. Języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 – mnoży się przez 0,2;

Z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów np.: 100 % zdawalności x0,2 = ilość punktów.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty uczniowie/uczennice otrzymają wyniki w procentach (na punkty przeliczamy je mnożąc wynik procentowy przez 0,35):
1. z języka polskiego (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie)
2. z matematyki (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie)
3. z języka obcego (100 procent x 0,35 = 35 punktów maksymalnie)

Maksymalnie można otrzymać 100 punktów

 1. Laureat/laureatka lub finalista/finalistka ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat/laureatka konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności (uzyskują sumę punktów 200) jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku kandydatów/kandydatek do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

Kryteria dodatkowe

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów/kandydatki z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

– wielodzietność rodziny kandydata/kandydatki

– niepełnosprawność kandydata/kandydatki

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata/kandydatki

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata/kandydatki

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata/kandydatki

– samotne wychowanie kandydata/kandydatki w rodzinie

– objęcie kandydata/kandydatki pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Terminy

 1. PODANIE o przyjęcie do szkoły ze wskazaniem wybranych oddziałów oraz KWESTIONARIUSZ OSOBOWY składają kandydaci/kandydatki lub ich opiekunowie bezpośrednio w sekretariacie szkoły w terminie od 6 maja do 14 czerwca 2019 r. do godz. 14.00
 2. Do 5 czerwca nastąpi przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej dla zgłaszających się do oddziałów, w których od kandydatów/kandydatek wymaga się szczególnych predyspozycji (np. oddziały sportowe)
 3. W terminie do 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019r. godz. 14.00  do podania o przyjęcie do szkoły, absolwenci/absolwentki gimnazjów/szkoły podstawowej składają w sekretariacie szkoły świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty. Laureaci/laureatki lub finaliści/finalistki konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty wydane przez komisje konkursowe.

Dokumenty tj. świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/laureatki lub finalisty/finalistki powinny być złożone w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że w przypadku świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty możliwe jest przedłożenie kopii tych dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat/kandydatka ukończył/ukończyła. Pozostałe dokumenty przedkładane przez kandydata/kandydatkę w tym zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/laureatki lub finalisty/finalistki olimpiad przedmiotowych może być złożone w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata/kandydatki.

 1. Ogłoszenie list kandydatów/kandydatek przyjętych do poszczególnych klas oraz kandydatów/kandydatek niezakwalifikowanych nastąpi 2 lipca 2019 r. o godz. 14.00.
 2. Kandydaci/kandydatki umieszczeni na listach osób przyjętych do szkół są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez złożenie w sekretariacie szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty w terminie do 10 lipca 2019r.
 3. Dodatkowo do sekretariatu szkoły należy dostarczyć:
 • dwie fotografie legitymacyjne ( wym. 30mm x 42 mm)  w białej bluzce ( koszuli)
 • orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (w przypadku kandydatów/kandydatek z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami)

Kandydaci/kandydatki do szkół zawodowych w terminie do 4 lipca 2017 r. otrzymają ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 1.  Ostateczne ogłoszenie listy uczniów/uczennic przyjętych do poszczególnych klas i nieprzyjętych nastąpi dnia 11 lipca 2019r. do godz. 14.00.
 2. Do 12 lipca 2019 r. do godz. 12.00 dyrektorzy szkół przesyłają do Kuratorium Oświaty w Olsztynie informację o wolnych miejscach w oddziałach klas pierwszych.