Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (technikum 5-letnie)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkól 1 stopnia, a także do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich Technikach dwujęzycznych I pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi:

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 22 maja 2023r. do 21 czerwca 2023r. do godz. 15.00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023r. do 12 lipca 2023r. do godz. 12.00

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
12 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach; do 13 lipca 2023r.
13 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 14 lipca  2023r.
14 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie do 17 lipca 2023r.
15 Potwierdzenie przez rodzica kandydata – albo kandydata pełnoletniego – woli podjęcia nauki poprzez złożenie w sekretariacie szkoły:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),
– w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń.
od 23 czerwca do 20 lipca 2022r. do godz. 15.00

 

16 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2023r. do godz. 12.00

 

Dodatkowe informacje:
Dodatkowo do sekretariatu szkoły należy dostarczyć:
– dwie fotografie legitymacyjne;
– orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami), jeżeli kandydat takie orzeczenie posiada.