Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (technikum 5-letnie)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkól 1 stopnia, a także do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich Technikach dwujęzycznych I pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi:

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 maja 2024r. do 19 czerwca 2024r. do godz. 15.00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 8 lipca 2024r. do godz. 12.00

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach; do 9 lipca 2024r.
2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10 lipca  2024r.
3 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie do 11 lipca 2024r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata – albo kandydata pełnoletniego – woli podjęcia nauki poprzez złożenie w sekretariacie szkoły:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),
– w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń.
od 21 czerwca do 15 lipca 2024r. do godz. 15.00

 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 lipca 2024r. do godz. 10.00
6 Poinformowanie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych o liczbie wolnych miejsc (za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego od dnia 12 lipca 2024r., na stronie www.ko.olsztyn.pl w zakładce: Szkoły i placówki/Rekrutacja). 16  lipca 2024r. do godz. 14.30

 

Dodatkowe informacje:
Dodatkowo do sekretariatu szkoły należy dostarczyć:
– dwie fotografie legitymacyjne;
– orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami), jeżeli kandydat takie orzeczenie posiada.