Praktyki zagraniczne Erasmus+ Hiszpania 2023

W 2021 r. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej ubiegał się o otrzymanie Akredytacji Narodowej Agencji Erasmus+ na lata 2021 -2027. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany. Przyznana Akredytacja jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus+. Kolejnym etapem było aplikowanie o środki finansowe gwarantujące realizacje mobilności. Złożony wniosek finansowy również otrzymał aprobatę Narodowej Agencji. Powyższe działania skutkują realizacją projektu, który przewidują realizację praktyk zawodowych uczniów klas trzecich ZSEiI w ramach sektora Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 finansowanych z środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu, nad którym pracowało troje nauczycieli polegać będzie na zdobywaniu przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższania swoich umiejętności językowych odbywając praktyki zawodowe (staże) w przedsiębiorstwach.

Staże zagraniczne to szansa na praktyki zawodowe w nowoczesnych przedsiębiorstwach, posiadających rozwiniętą bazę warsztatową, stosujących zaawansowaną, innowacyjną, przyjazną środowisku technologię. Dzięki stażom, uczniowie rozwiną kompetencje twarde, a więc posiądą zestaw wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywne wykonywanie zadań. Staż zagraniczny, to także możliwość rozwinięcia kompetencji miękkich takich jak: kreatywność, samodzielność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość na inne kultury, zdolności interpersonalne, tolerancja, umiejętność pracy w grupie.

Posiadanie kluczowych kompetencji takich jak wiedza, kwalifikacje i postawy ma fundamentalne znaczenie dla młodego człowieka, który będzie poszukiwał dostępu do rynku pracy w bardzo niesprzyjających dla siebie okolicznościach.

Osiągnięcie pierwszych rezultatów dla tego celu spodziewane jest podczas mobilności. Uczestnictwo w programie zainspiruje młodzież do pogłębiania wiedzy i aktywności poznawczej, co będzie miało przełożenie na zdobywanie kluczowych kompetencji zawodowych również w dalszej perspektywie.

Realizacja powyższych celów przebiegać będzie podczas mobilności w Hiszpanii.

W drugiej połowie kwietnia 2023 r. grupa 26 uczniów klas trzecich oraz czwartych na podbudowie szkoły podstawowej wszystkich nauczanych zawodów, wyłonionych w wyniku procesu rekrutacji, realizować będą praktyki zawodowe w hiszpańskim mieście Ubeda.

Przyznana kwota dofinansowania z środków Unii Europejskiej Erasmus + wynosi 47 826,00 euro.

Opisane działania realizowane są w okresie 1.06.2022 r. – 31.08.2023 r. w ramach projektu Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000061856.

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji i pobytu