Technik ekonomista 331403

Podział godzin na przedmioty
klasa 1
klasa 2

Podstawa programowa

Absolwent/Absolwentka szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien/powinna być przygotowany/przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. obliczania podatków;
 3. prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 4. prowadzenia rachunkowości;
 5. wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista odbywa się w dwóch kwalifikacjach:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

 1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków
  Uczeń/Uczennica: 
 1. stosuje przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań;
 2. określa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej;
 3. rozróżnia formy organizacyjno – prawne działania przedsiębiorców;
 4. organizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami;
 5. stosuje strategie marketingowe;
 6. prowadzi sprawy związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
 7. sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
 8. stosuje różne metody kalkulacji cen sprzedaży, w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT;
 9. rozróżnia rodzaje zapasów i zasady ich normowania;
 10. oblicza normy zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaży oraz wskaźniki rotacji zapasów;
 11. oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie;
 12. sporządza ewidencje i deklaracje podatkowe;
 13. korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych.
 1. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
  Uczeń/Uczennica: 
 1. stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno – rentowych;
 2. prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;
 3. sporządza dokumenty w sprawach emerytalno – rentowych pracowników;
 4. oblicza wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów;
 5. oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym;
 6. sporządza listy płac;
 7. sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 8. sporządza deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
 9. oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń;
 10. korzysta z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych.
 1. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań
  Uczeń/Uczennica:
 1. rozróżnia rodzaje i strukturę planów;
 2. przestrzega zasad i metod planowania;
 3. sporządza biznesplan;
 4. oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej;
 5. rozróżnia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej;
 6. przygotowuje informacje o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości;
 7. sporządza sprawozdania z wykonania zaplanowanych zadań;
 8. przygotowuje, w różnych  formach, prezentacje materiałów   planistycznych analitycznych;
 9. korzysta z programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz systemu e-statystyki.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  Uczeń/Uczennica:
 1. sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
 2. interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
 3. przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;
 4. klasyfikuje aktywa i pasywa;
 5. wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
 6. identyfikuje kategorie wynikowe;
 7. przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
 8. przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;
 9. otwiera i zamyka księgi rachunkowe;
 10. ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;
 11. rozlicza koszty działalności organizacji;
 12. planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
 13. rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
 14. ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;
 15. poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
 16. sporządza zestawienie obrotów i sald;
 17. stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;
 18. stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji
Uczeń/Uczennica:

 1. rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;
 2. przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;
 3. ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;
 4. rozlicza różnice inwentaryzacyjne;
 5. sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.
 1. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
  Uczeń/Uczennica:
 1. sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
 2. identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
 3. dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
 4. oblicza wskaźniki analizy finansowej;
 5. ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.