Technik elektryk 311303

Podział godzin na przedmioty
klasa 1
klasa 2

Podstawa programowa
Absolwent/Absolwentka szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien/powinna być przygotowany/przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 2. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 3. wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 4. eksploatowania instalacji elektrycznych;
 5. eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Uczeń/Uczennica:

 1. rozpoznaje układy sieciowe i środki ochrony przeciwporażeniowej;
 2. rozróżnia przewody i kable elektroenergetyczne;
 3. rozpoznaje sprzęt i osprzęt instalacyjny;
 4. rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
 5. określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
 6. wykonuje instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych zgodnie z dokumentacją;
 7. sporządza schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznej;
 8. trasuje przebiegi przewodów i rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego na podstawie dokumentacji;
 9. dobiera narzędzia do wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych w różnych technologiach;
 10. wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi na podstawie dokumentacji;
 11. sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej i środków ochrony przeciwporażeniowej po montażu;
 12. przeprowadza oględziny instalacji elektrycznych;
 13. lokalizuje usterki występujące w instalacjach elektrycznych;
 14. dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
 15. wykonuje wymianę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
 16. wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
 17. wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.

2. Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych
Uczeń/Uczennica:

 1. klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
 2. rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
 3. rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 4. określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 5. rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 6. określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 7. rozpoznaje układy zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
 8. odczytuje i sporządza szkice oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
 9. dobiera narzędzia do montażu i demontażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 10. wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 11. montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
 12. dokonuje uruchomienia maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu;
 13. sprawdza zgodność wykonanych prac montażowych z dokumentacją.

3. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Uczeń/Uczennica:

 1. posługuje się dokumentacją w trakcie prac konserwacyjnych;
 2. przeprowadza oględziny maszyn i urządzeń elektrycznych;
 3. lokalizuje usterki występujące w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 4. dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie danych katalogowych;
 5. wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 6. wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 7. wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 8. sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po czynnościach konserwacyjnych.

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 
1. Eksploatacja instalacji elektrycznych
Uczeń/Uczennica:

 1. określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
 2. przeprowadza prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
 3. organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
 4. dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;
 5. przeprowadza pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów;
 6. analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych na podstawie protokołów;
 7. określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;
 8. lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych;
 9. dobiera przewody, kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;
 10. dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;
 11. dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych;
 12. sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych;
 13. ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
 14. projektuje typowe instalacje elektryczne.

2. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Uczeń/Uczennica:

 1. określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 2. przeprowadza prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 3. organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 4. dobiera przyrządy pomiarowe do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 5. przeprowadza pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów;
 6. analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 7. określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;
 8. lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 9. dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 10. dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
 11. dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych;
 12. sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych;
 13. ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
 14. projektuje typowe układy sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych;
 15. stosuje zasady racjonalnej gospodarki energetycznej.