Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943

Podział godzin na przedmioty
klasa 1
klasa 2

Podstawa programowa
Absolwent/Absolwentka szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien/powinna być przygotowany/przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
 2. prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
 3. przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
 4. obróbki druków cyfrowych;
 5. prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D;
 6. obróbki przestrzennych druków 3D.

Kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 
1. Projektowanie materiałów graficznych
Uczeń/Uczennica:

 1. posługuje się terminologią z zakresu grafiki komputerowej;
 2. rozpoznaje formaty oraz typy materiałów cyfrowych;
 3. określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;
 4. pozyskuje i edytuje materiały graficzne;
 5. dobiera narzędzia do tworzenia i edycji obiektów graficznych;
 6. skanuje i przetwarza grafikę z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania;
 7. posługuje się oprogramowaniem do przygotowania materiałów cyfrowych;
 8. określa zasady kompozycji obrazu oraz symbolikę barw;
 9. stosuje system zarządzania barwą;
 10. posługuje się technikami tworzenia i obróbki obiektów graficznych;
 11. tworzy mapy bitowe i obiekty wektorowe;
 12. tworzy kompozycje graficzno – tekstowe prac graficznych;
 13. przygotowuje graficznie projekty opakowań;
 14. dokonuje konwersji pomiędzy formatami graficznymi;
 15. kataloguje materiały cyfrowe.

2. Opracowanie publikacji
Uczeń/Uczennica:

 1. rozróżnia pojęcia związane z tworzeniem publikacji;
 2. rozróżnia i określa zasady przygotowania publikacji drukowanej i elektronicznej (e-book);
 3. określa i przestrzega zasad składania i łamania tekstu;
 4. dobiera parametry zapisu pliku graficznego do sposobu publikacji;
 5. gromadzi materiały przeznaczone do wykonania publikacji;
 6. opracowuje materiały wydawnicze dla publikacji;
 7. tworzy kompozycje graficzno – tekstowe publikacji.

3. Przygotowanie publikacji i prac graficznych do drukowania
Uczeń/Uczennica:

 1. rozróżnia cyfrowe systemy produkcyjne w poligrafii;
 2. przestrzega zasad przygotowania materiału cyfrowego do naświetlania i drukowania;
 3. przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania i drukowania;
 4. przestrzega zasad wykonywania impozycji;
 5. wykonuje impozycję prac cyfrowych;
 6. wykonuje cyfrowe wydruki próbne.

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
1. Drukowanie cyfrowe i obróbka wydruków
Uczeń/Uczennica:

 1. dobiera maszyny cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
 2. dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do małoformatowego drukowania cyfrowego;
 3. przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do małoformatowego drukowania cyfrowego;
 4. przygotowuje materiały cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
 5. przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do małoformatowego drukowania cyfrowego;
 6. przygotowuje maszyny cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
 7. przestrzega zasad drukowania cyfrowego małoformatowego;
 8. obsługuje drukujące maszyny cyfrowe nakładowe małoformatowe;
 9. ocenia jakość cyfrowych wydruków małoformatowych;
 10. określa sposoby personalizacji druków;
 11. wykonuje cyfrowe wydruki personalizowane;
 12. dobiera metody wykańczania wydruków cyfrowych;
 13. dobiera maszyny postpressowe do planowanych metod wykończenia wydruków cyfrowych;
 14. przestrzega zasad przygotowania maszyn postpressowych do wykańczania wydruków cyfrowych;
 15. obsługuje maszyny postpressowe do wykańczania wydruków cyfrowych;
 16. wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych małoformatowych;
 17. kontroluje jakość wykonywanych wykończeń.

2. Drukowanie 3D i obróbka wydruków
Uczeń/Uczennica:

 1. posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami;
 2. przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego;
 3. sporządza szkice i rysunki techniczne;
 4. sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
 5. pozyskuje i przetwarza obiekty na potrzeby druku 3D;
 6. przygotowuje cyfrowe modele do druku 3D;
 7. przestrzega zasad przygotowania maszyn do druku 3D;
 8. przygotowuje maszyny do druku 3D;
 9. rozróżnia materiały eksploatacyjne stosowane w druku 3D;
 10. obsługuje skanery i drukarki 3D;
 11. drukuje obiekty 3D;
 12. ocenia jakość wydruków 3D;
 13. wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków 3D.