Technik mechatronik 311410

Podział godzin na przedmioty
klasa 1
klasa 2

Podstawa programowa

Absolwent/Absolwentka szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien/powinna być przygotowany/przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 2. wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 3. wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 4. eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 5. tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
 6. programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Film nagrany na zajęciach klas 2,3,4. Prezentuje zajęcia praktyczne w ramach kształcenia w zawodzie Technik mechatronik realizowane w naszej szkole.

 

Kształcenie w zawodzie technik mechatronik odbywa się w dwóch kwalifikacjach.

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
  Uczeń/Uczennica:
 1. wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;
 2. dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;
 3. dobiera materiały konstrukcyjne;
 4. rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;
 5. dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 6. ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;
 7. dobiera techniki łączenia materiałów;
 8. dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;
 9. wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;
 10. kontroluje jakość wykonanego montażu podzespołów i zespołów mechanicznych.
 1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
  Uczeń/Uczennica: 
 1. wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 2. wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;
 3. rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;
 4. rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 5. dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 6. wykonuje pomiary podstawowych wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych;
 7. dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 8. ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;
 9. wykonuje montaż   i   demontaż   elementów,   podzespołów   i   zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 10. kontroluje jakość montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 11. sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją.
 1. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
  Uczeń/Uczennica:
 1. określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 2. charakteryzuje funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 3. wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;
 4. dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 5. dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 6. ocenia stan techniczny elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;
 7. wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 8. kontroluje jakość montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 9. sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.

4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
Uczeń/Uczennica: 

 1. wyjaśnia budowę oraz zasadę działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 2. rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne;
 3. rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;
 4. instaluje oprogramowanie do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;
 5. określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 6. podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;
 7. uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z instrukcją;
 8. wykonuje regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;
 9. sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
 1. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  Uczeń/Uczennica: 
 1. rozróżnia i dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 2. monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;
 3. wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;
 4. wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 5. przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych do konserwacji;
 6. wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;
 7. wykonuje wymianę elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych;
 8. ocenia jakość wykonanych prac związanych z konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
  Uczeń/Uczennica:
 1. ustala zakres prac eksploatacyjnych;
 2. dobiera metody eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 3. przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;
 4. określa zasady instalacji oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;
 5. posługuje się oprogramowaniem do programowania, wizualizacji i symulacji procesów;
 6. uruchamia sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych;
 7. nastawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 8. nastawia parametry układów napędowych;
 9. posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;
 10. ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;
 11. lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;
 12. dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;
 13. dobiera części, podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;
 14. wymienia uszkodzone elementy, podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną.
 1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
  Uczeń/Uczennica:
 1. stosuje zasady rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
 2. stosuje zasady rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
 3. stosuje zasady rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
 4. sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM;
 5. opracowuje dokumentację montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 6. opracowuje dokumentację eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.
 1. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
  Uczeń/Uczennica: 
 1. interpretuje instrukcje w językach programowania stosowanych w układach sterowania;
 2. przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;
 3. interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;
 4. modyfikuje program  do  sterowania  urządzeniami  mechatronicznymi  na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;
 5. posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń mechatronicznych;
 6. testuje działanie programów dla urządzeń mechatronicznych;
 7. sprawdza parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych;
 8. zmienia parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.