Technik pojazdów samochodowych 311513

Podział godzin na przedmioty
klasa 1
klasa 2

Podstawa programowa
Absolwent/Absolwentka szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien/powinna być przygotowany/przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
 2. obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
 3. organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

 

Kształcenie odbywa się w dwóch kwalifikacjach:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
1. Obsługiwanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Uczeń/Uczennica:

 1. rozpoznaje elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, które wymagają obsługi i konserwacji;
 2. wykonuje czynności obsługowe i konserwacyjne elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 3. wykonuje czynności kalibracyjne i konfiguracyjne elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych za pomocą komputera diagnostycznego oraz funkcji komputera pokładowego;
 4. wykonuje montaż i konfigurację akcesoriów i osprzętu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych zgodnie z dokumentacją techniczną;
 5. przygotowuje elektryczny i elektroniczny układ pojazdu samochodowego do wykonania prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych;
 6. przywraca funkcjonalność elektrycznego i elektronicznego układu pojazdu samochodowego po wykonaniu prac mechanicznych lub blacharsko lakierniczych.

2. Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Uczeń/Uczennica:

 1. rozróżnia metody diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 2. rozpoznaje elektryczne i elektroniczne elementy oraz układy pojazdów samochodowych;
 3. analizuje zależności funkcjonalne elektrycznych i elektronicznych podukładów w układach pojazdów samochodowych;
 4. wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego;
 5. określa zakres diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 6. stosuje programy komputerowe do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 7. wykonuje pomiary diagnostyczne elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 8. interpretuje wyniki pomiarów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 9. ocenia stan techniczny elektrycznych i elektronicznych elementów oraz układów pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;
 10. sporządza dokumentację wykonanych pomiarów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 11. wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi

3. Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Uczeń/Uczennica:

 1. analizuje schematy elektrycznych i elektronicznych układów i instalacji pojazdów samochodowych;
 2. lokalizuje uszkodzenia elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 3. dobiera metody naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 4. sporządza zapotrzebowanie na elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 5. dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i posługuje się nimi;
 6. wykonuje demontaż elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 7. wymienia uszkodzone układy lub elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 8. wykonuje regulacje elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 9. przeprowadza próby po naprawie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 10. sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi;
 11. sporządza dokumentację wykonanej naprawy.

1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Uczeń/Uczennica:

 1. przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;
 2. przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;
 3. charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;
 4. określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;
 5. stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;
 6. dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 7. stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;
 8. wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;
 9. ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych;
 10. wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi.

2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
Uczeń/Uczennica:

 1. lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;
 2. szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;
 3. dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;
 4. wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 5. przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 6. dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;
 7. wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
 8. wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 9. wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 10. wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;
 11. przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;
 12. ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
1. Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
Uczeń/Uczennica:

 1. analizuje wymagania prawne i stosuje zasady, normy i przepisy dotyczące obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 2. identyfikuje pojazd przekazany do obsługi i naprawy;
 3. sporządza dokumentację przyjęcia i wydania pojazdu;
 4. ustala zakres oraz terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych pojazdów samochodowych;
 5. korzysta z dokumentacji technicznej w procesie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 6. określa przyczyny uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 7. sporządza kalkulację kosztów wykonania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 8. prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 9. przestrzega zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych;
 10. przestrzega zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi;
 11. wprowadza rozwiązania organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

2. Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
Uczeń/Uczennica:

 1. przestrzega zasad kontaktów z klientami;
 2. podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań;
 3. przydziela prace z zakresu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych zespołowi pracowników;
 4. kontroluje przebieg procesu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 5. ocenia jakość wykonania zadań;
 6. nadzoruje wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń